Nasz statut

Załącznik do
uchwały nr 3/6/2014 Walnego Zgromadzenia Członków
Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Krakowska Organizacja Turystyczna”:
z dnia 30 czerwca 2014 r.

STATUT STOWARZYSZENIA
Lokalna Organizacja Turystyczna „Krakowska Organizacja Turystyczna”

ROZDZIAŁ I
postanowienia ogólne

§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Lokalna Organizacja Turystyczna „Krakowska Organizacja Turystyczna”, w dalszej części statutu jako LOT ‘’Krakowska Organizacja Turystyczna’’
Nazwa skrócona Stowarzyszenia brzmi KROT.
LOT ‘’Krakowska Organizacja Turystyczna’’ działa na podstawie: ustawy z dnia 
7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach, ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. 
o Polskiej Organizacji Turystycznej, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz innych ustaw obowiązujących 
w Rzeczypospolitej Polskiej, niniejszego Statutu oraz uchwał organów Stowarzyszenia.
§ 2
LOT ‘’Krakowska Organizacja Turystyczna’’ posiada osobowość prawną.

§ 3
LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna”  działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, a jej siedzibą jest – miasto Kraków.

§ 4
LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” została powołana na czas nieoznaczony.
LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” służy realizacji celów  statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

§ 5
LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji.

§ 6
LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna”   może  używać  własnej pieczęci.

§ 7
Do wykonywania zadań tworzy się Biuro Lokalnej Organizacji Turystycznej „Krakowska Organizacja Turystyczna, zwane dalej „Biurem”.

ROZDZIAŁ II
cele i zasady działania

§ 8
Celem LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” jest:
upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa;
działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
prowadzenie działalności charytatywnej;
podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
§ 9
LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” realizuje swoje cele poprzez:
inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności na rzecz upowszechniania turystyki i krajoznawstwa w szczególności poprzez organizację kursów i szkoleń dla organizatorów turystyki w ramach działalności statutowej nieodpłatnej,
podejmowanie działań na rzecz promocji prowadzonej działalności statutowej w szczególności poprzez prowadzenie portali internetowych, punktów informacji turystycznej, wydawnictwa, udział w targach wystawienniczych,
organizowanie i finansowanie przedsięwzięć kulturalnych, turystycznych i sportowo-rekreacyjnych, w szczególności poprzez organizację wystaw, plenerów, galerii i przedstawień;
inicjowanie i przeprowadzanie działań charytatywnych na rzecz osób i instytucji które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej,
podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot lokalnych znajdujących się w obszarze działania Stowarzyszenia, w szczególności poprzez organizację kongresów, festiwali i spotkań integracyjnych,
podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz popularyzacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
inicjowanie, organizowanie i finansowanie działalności na rzecz wspierania organizacji pozarządowych;
współpracę z organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami pozarządowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, lub jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej, nie wykluczając międzynarodowych w zakresie celów statutowych.
Działalność określona w § 8 i 9 jest wyłącznie działalnością statutową Stowarzyszenia i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna. Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może się pokrywać z przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia.
Przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej określa Zarząd Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10
Członkowie LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’ dzielą się na:
zwyczajnych
wspierających
honorowych
Zwyczajnym Członkiem LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna”  mogą zostać:
osoby fizyczne,
osoby prawne , w szczególności jednostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, Województwo Małopolskie), stowarzyszenia i inne jednostki organizacyjne, po ogłoszeniu woli wstąpienia do LOT ‘’Krakowska Organizacja Turystyczna”” w formie pisemnej i po podjęciu uchwały przez Zarząd LOT „ Krakowska Organizacja Turystyczna” o przyjęciu w poczet członków.
Członek zwyczajny , który jest osobą fizyczną działa osobiście, pozostali członkowie zwyczajni. działają poprzez swoich przedstawicieli. Każdego członka reprezentuje jeden przedstawiciel, który w jego imieniu realizuje wszystkie prawa i obowiązki członka wynikające z przynależności do LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna”.
Członkowie założyciele LOT ‘’Krakowska Organizacja Turystyczna’’ stają się członkami zwyczajnymi z chwilą zarejestrowania LOT Krakowska Organizacja Turystyczna.
Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania mogą być członkami LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.
Członek zwyczajny LOT ‘’Krakowska Organizacja Turystyczna’’ ma prawo:
wybierać i być wybieranym do władz LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
zgłaszać wnioski dotyczące działalności LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnych Zebraniach,
uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach
wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
używania odznaki LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’.
Każdy członek zwyczajny i każdy jego przedstawiciel dysponują jednym głosem.
Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, niezależnie od miejsca zamieszkania i osoba prawna, niezależnie od siedziby, która popiera działalność LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’ i deklaruje wsparcie na jej rzecz (corocznie pisemnie). Przyjmowanie i skreślanie z listy członków wspierających następuje na podstawie uchwały Zarządu.
Członek wspierający ma prawo:
brać udział z głosem doradczym w Walnych Zebraniach LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
zgłaszać wnioski dotyczące działalności LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
uczestniczyć w szkoleniach, odczytach, kursach, konferencjach i innych imprezach organizowanych przez LOT ‘’Krakowską Organizację Turystyczną’’,
korzystania z pomocy organizacyjno-technicznej oraz poradnictwa LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
wglądu do protokołów Walnych Zebrań i sprawozdań z działalności LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
używania odznaki LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’.
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna lub prawna szczególnie zasłużona dla LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’.
Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

§ 11
Do statutowych obowiązków członków zwyczajnych należy:
stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
czynne uczestnictwo w realizowaniu celów statutowych,
godne reprezentowanie LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’ i dbanie o jego dobre imię,
regularne opłacanie składek członkowskich,
upowszechnianie problematyki turystycznej.

§ 12
Do statutowych obowiązków członków wspierających należy:
aktywne włączanie się do prowadzonej działalności statutowej,
stosowanie się do postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
godne reprezentowanie LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’ i dbanie o jego dobre imię.

§ 13
Do statutowych obowiązków członków honorowych należy aktywne popieranie prowadzonej działalności statutowej LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’.
§ 14
Utrata praw członka LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’ następuje w przypadku:
dobrowolnego wystąpienia z LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’ zgłoszonego Zarządowi w formie pisemnej
skreślenia z listy członków LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’, na mocy uchwały Zarządu, za rażące naruszenie postanowień statutu, regulaminów lub uchwał władz,
skreślenia z listy członków LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’, na mocy uchwały Zarządu, za nie opłacanie składek członkowskich przez okres roku, mimo pisemnego upomnienia,
śmierci członka lub utraty osobowości prawnej.

§ 15
Skreślonym z listy członków lub nieprzyjętym w poczet członków LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’, przysługuje prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania, w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania uchwały Zarządu.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16
Władzami Stowarzyszenia „LOT Krakowska Organizacja Turystyczna” są:
Walne Zgromadzenie Członków – zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,
Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,
Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia, zwana dalej Komisją Rewizyjną.
Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa pięć lat. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą kandydować ponownie, na kolejne kadencje, bez ograniczeń. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym lub tajnym na wniosek jednego członka.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa GUS za rok poprzedni.

§ 17
Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej:
uchwały organów LOT ‘’Krakowska Organizacja Turystyczna podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, o ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej.
głosowanie tajne zarządza się, jeżeli tak postanowione zostanie zwykłą większością osób uprawnionych,
obrady organów LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” są protokołowane, a do protokołu dołącza się teksty podjętych uchwał.

§ 18
Członkostwo w Zarządzie lub w Komisji Rewizyjnej  ustaje na skutek:
upływu kadencji, przy czym za chwilę upływu kadencji uważa się datę Walnego Zgromadzenia, na którym dokonuje się wyboru nowych  władz,
ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
zrzeczenia się udziału w tych władzach.
W razie ustąpienia członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, organowi temu przysługuje prawo kooptacji, jednakże liczba dokooptowanych w tym trybie członków, nie może przewyższać liczby członków z wyboru.

§ 19
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
Walne Zgromadzenie może być zwyczajne i nadzwyczajne.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może zostać zwołane w każdym czasie:
z inicjatywy Zarządu,
na wniosek Komisji Rewizyjnej,
na wniosek  1/2 członków Stowarzyszenia,
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być złożone Zarządowi na piśmie, wraz z podaniem proponowanego porządku obrad. Zwołanie Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić nie później niż w terminie 60 dni od dnia zgłoszenia wniosku.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, powiadamiając członków pisemnie, faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej o jego miejscu, terminie i porządku obrad co najmniej 5 dni przed terminem jego odbycia, na adres lub nr fax-u wskazany przez członka.
Obradom Walnego Zgromadzenia przewodniczy osoba wybrana przez to Zgromadzenie spośród obecnych członków Zgromadzenia.
Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony. Nie dotyczy to Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Uchwały Walnego Zgromadzenia mogą zapadać jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały przy obecności: w I terminie posiedzenia co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania, w II terminie posiedzenia – bez względu na liczbę obecnych. II termin może być wyznaczony w tym samym dniu, co najmniej pół godziny po zakończeniu pierwszego terminu.

§ 20
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy :
ustalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
rozpatrywanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną,
udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
wybór i odwołanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
uchwalanie zmian Statutu,
podejmowanie uchwały o rozwiązaniu LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’.

§ 21
Zarząd kieruje pracą LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’ w okresie między Walnymi Zgromadzeniami oraz reprezentuje ją na zewnątrz. Za swoje działania ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zgromadzeniem.
Zarząd składa się z 3 – 6 członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie, w tym Prezesa i dwóch Wiceprezesów. Liczbę członków Zarządu na kolejną kadencję, ze wskazaniem pełnionej funkcji, określa każdorazowo swą uchwałą Walne Zgromadzenie.
Do kompetencji Zarządu należy w szczególności:
współdziałanie z władzami samorządowymi , organizacjami politycznymi 
i społecznymi oraz wszelkimi innymi podmiotami w sprawach dotyczących działalności statutowej.
kierowanie pracami LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’ zgodnie ze statutem,
przygotowanie uchwał Walnego Zebrania,
realizowanie uchwał Walnego Zebrania,
zarządzanie majątkiem i finansami,
podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa i ustalanie wysokości składek członkowskich, prowadzenie dokumentacji LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’, w tym członkowskiej,
kierowanie bieżącą pracą LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
ustalanie regulaminu organizacyjnego Biura, oraz regulaminu wynagrodzeń pracowników Biura,
wnioskowanie o nadanie nagród
opracowanie planów działania i składania sprawozdań z działalności,
podejmowanie decyzji w sprawie zbycia i nabycia składników majątkowych,
podejmowanie decyzji w sprawie obciążenia majątku LOT ‘’Krakowskiej Organizacji Turystycznej’’,
inne wynikające z treści Statutu.
Zarząd odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Stowarzyszenia
Zarząd podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek choćby jednego z członków Zarządu.
W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Stowarzyszenia.
Uchwały Zarządu podpisuje Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.
Szczegółowe zasady działania Zarządu, zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy ustala Zarząd.

§ 22
Do składania oświadczeń woli w imieniu LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” w zakresie praw i zobowiązań majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes lub Wiceprezes Zarządu.

§ 23
Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 osób, w tym przewodniczącego i sekretarza.
Komisja Rewizyjna wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. Komisja bezpośrednio po dokonaniu jej wyboru wyłania spośród siebie Przewodniczącego.
Komisja Rewizyjna w wykonywaniu swych zadań podlega wyłącznie Walnemu Zgromadzeniu i przed nim odpowiada za swoje działania.
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
zatwierdzanie bilansu i sprawozdania finansowego z działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
kontrolowanie przynajmniej raz w roku działalności Zarządu,
przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu pisemnych sprawozdań ze swojej działalności z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli.
przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu wniosku o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej zwoływane przez jej Przewodniczącego, odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak  niż raz w roku.
Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. Głosowanie tajne odbywa się na wniosek choćby jednego z członków Komisji Rewizyjnej. W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Komisji.
Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji w LOT „Krakowskiej Organizacji Turystycznej”

ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

§ 24
Majątek LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” powstaje ze:
składek członkowskich,
darowizn, spadków, zapisów,
dotacji i subwencji,
dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
dochodów z majątku fundacji,
odsetek bankowych,
dochodów z działalności gospodarczej.

§ 25
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

§ 26
Zabrania się:
udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
przekazywania majątku LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
wykorzystywania majątku LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna”,
zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna”, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 27
LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna”  może prowadzić działalność gospodarczą. O podjęciu działalności gospodarczej, przedmiocie działalności gospodarczej oraz jej zakresie decyduje Zarząd w formie uchwały.
Przedmiot działalności gospodarczej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności statutowej odpłatnej.

ROZDZIAŁ VI 
BIURO LOT

§ 28
Administracyjno-techniczną obsługę LOT „Krakowska Organizacja Turystyczna” sprawuje Biuro , którym kieruje dyrektor, powołany przez Zarząd.
Dyrektor Biura realizuje uchwały Zarządu i działa w granicach pełnomocnictwa udzielonego mu przez Zarząd.
Zasady wynagradzania pracowników Biura ustala Zarząd.
Regulamin organizacyjny Biura uchwala Zarząd.

ROZDZIAŁ VII
Zmiana statutu i rozwiązanie LOT’’ Krakowska Organizacja Turystyczna

§ 29
Zmiany Statutu wymagają uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§ 30
Rozwiązanie się LOT ‘’Krakowska Organizacja Turystyczna” następuje uchwałą Walnego Zebrania podjętą większością ¾ głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków lub w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.
W przypadku podjęcia uchwały o rozwiązaniu Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku LOT ‘’Krakowska Organizacja Turystyczna”.

§ 31
W sprawach, nie uregulowanych w statucie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

Kraków, dnia 30.06. 2014.

Za zgodność ze stanem faktycznym i prawnym

Dorota Śmiałek Szopa protokolant

Maria Kawecka prezes KROT